close
تبلیغات در اینترنت
حذف و اضافه دروس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بجنورد 2

حذف و اضافه دروس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بجنورد 2

حذف و اضافه دروس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بجنورد 2
تاریخ شروع حذف و اضافه دوشنبه 08-12-1390 می باشد دانشجویان محترم میتوانند از ساعت 8 صبح به اتاق آموزش - دانشکده هنر - مراجعه کنند.تا پایان وقت اداری سه شنبه 09-12-1390 ادامه دارد.تا ساعت 15

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان